Area Code:
Country: Canada
Province: Ontario
Searches: 7
Safe votes: 8
Unsafe votes: 28
Comments: 7
Phone Listing: ViewOTHER Area Codes For Ontario

226 249 289 343 365 387 416 437 519 548 613 647 705 742 807 905

Last votes

Phone Number Last vote
289-204-0663 Mar 13, 2018 15:08 PM
289-203-1383 Feb 26, 2018 20:53 PM
289-200-2151 Feb 12, 2018 10:37 AM
289-203-2794 Feb 05, 2018 11:57 AM
289-203-5391 Feb 05, 2018 07:10 AM
289-203-2276 Dec 19, 2017 01:13 AM
289-203-5058 Nov 25, 2017 09:04 AM
289-203-8794 Nov 23, 2017 16:53 PM
289-600-3977 Nov 05, 2017 11:53 AM
289-203-5102 Nov 05, 2017 04:38 AM

Top 10 Searches

Phone Number Date / Time
289-201-0077 Mar 04, 2018 00:58 AM
289-203-2794 Mar 17, 2018 00:15 AM
289-201-1900 Mar 09, 2018 17:53 PM
289-203-1383 Mar 18, 2018 19:58 PM
289-200-0303 Mar 16, 2018 21:58 PM
289-201-0055 Mar 11, 2018 11:58 AM
289-335-4280 Mar 14, 2018 20:24 PM
289-948-0865 Mar 18, 2018 23:56 PM
289-200-0375 Feb 05, 2018 04:40 AM
289-200-0042 Jan 29, 2018 23:51 PM

PREFIX CITY
289-215-XXXX Cobourg
289-221-XXXX Aurora
289-228-XXXX Saint Catharines Thorold
289-237-XXXX Hamilton
289-238-XXXX Dundas
289-268-XXXX Woodbridge
289-284-XXXX Caledonia
289-289-XXXX
289-303-XXXX Fort Erie
289-314-XXXX Pickering
289-382-XXXX Hamilton
289-396-XXXX Hamilton
289-404-XXXX Oshawa
289-438-XXXX Saint Catharines Thorold
289-587-XXXX Palgrave
289-692-XXXX
289-781-XXXX Saint Catharines Thorold
289-828-XXXX Burlington
289-882-XXXX Southpick
289-883-XXXX Cooksville
289-884-XXXX Unionville
289-885-XXXX Oakville
289-886-XXXX Oshawa
289-887-XXXX Hamilton
289-888-XXXX Oakville
289-889-XXXX Brampton
289-892-XXXX Pickering
289-893-XXXX Whitby
289-896-XXXX Streetsville
289-898-XXXX Clarkson
289-899-XXXX Beeton
289-928-XXXX Oshawa
289-929-XXXX Saint Catharines Thorold
289-937-XXXX Oakville
289-972-XXXX Dunnville
289-979-XXXX Oshawa