Area Code:
Country: Canada
Province: Ontario
Searches: 14
Safe votes: 11
Unsafe votes: 5
Comments: 0
Phone Listing: ViewOTHER Area Codes For Ontario

226 249 289 343 365 387 416 437 519 548 613 647 705 742 807 905

Last votes

Phone Number Last vote
519-594-2016 Dec 25, 2017 21:10 PM
519-597-8797 Dec 19, 2017 17:30 PM
519-200-2259 Sep 09, 2017 23:22 PM
519-999-9959 May 19, 2017 20:17 PM
519-535-9704 Dec 13, 2016 21:41 PM
519-642-3164 Dec 08, 2016 12:01 PM
519-670-1526 Dec 06, 2016 04:12 AM
519-404-8369 Nov 18, 2016 17:00 PM
519-732-0383 Nov 07, 2016 20:59 PM
519-369-8387 Oct 30, 2016 18:13 PM

Top 10 Searches

Phone Number Date / Time
519-722-2968 Mar 06, 2018 21:40 PM
519-200-0053 Feb 22, 2018 17:34 PM
519-200-0002 Feb 25, 2018 18:15 PM
519-992-3459 Feb 11, 2018 00:12 AM
519-200-0046 Mar 13, 2018 00:15 AM
519-200-0081 Mar 17, 2018 18:48 PM
519-200-0047 Mar 10, 2018 19:19 PM
519-200-0004 Mar 04, 2018 15:09 PM
519-200-0051 Feb 06, 2018 07:34 AM
519-200-0049 Feb 21, 2018 03:27 AM

PREFIX CITY
519-216-XXXX Orangeville
519-222-XXXX Hespeler
519-229-XXXX Kirkton
519-233-XXXX Clinton
519-236-XXXX Zurich
519-237-XXXX Dashwood
519-239-XXXX Hespeler
519-248-XXXX Hespeler
519-252-XXXX Windsor
519-255-XXXX Windsor
519-256-XXXX Windsor
519-267-XXXX Galt
519-270-XXXX Owen Sound
519-271-XXXX Stratford
519-276-XXXX Stratford
519-277-XXXX Hespeler
519-278-XXXX Orangeville
519-286-XXXX London
519-294-XXXX Parkhill
519-301-XXXX Stratford
519-312-XXXX Sarnia
519-313-XXXX Mount Forest
519-319-XXXX London
519-320-XXXX Woodstock
519-328-XXXX Sarnia
519-329-XXXX Leamington
519-330-XXXX Sarnia
519-331-XXXX Sarnia
519-337-XXXX Sarnia
519-338-XXXX Harriston
519-344-XXXX Sarnia
519-346-XXXX Sarnia
519-353-XXXX Paisley
519-354-XXXX Chatham
519-362-XXXX Guelph
519-364-XXXX Hanover
519-365-XXXX Chatham
519-370-XXXX Owen Sound
519-372-XXXX Owen Sound
519-376-XXXX Owen Sound
519-381-XXXX Sarnia
519-383-XXXX Sarnia
519-386-XXXX Port Elgin
519-404-XXXX Kitchener
519-423-XXXX Beachville
519-427-XXXX Simcoe
519-433-XXXX London
519-436-XXXX Chatham
519-439-XXXX London
519-443-XXXX Waterford
519-444-XXXX Listowel
519-447-XXXX Owen Sound
519-451-XXXX London
519-452-XXXX London
519-461-XXXX Thorndale
519-465-XXXX Kitchener
519-466-XXXX Sarnia
519-470-XXXX Owen Sound
519-473-XXXX London
519-477-XXXX Owen Sound
519-483-XXXX Southampton
519-493-XXXX Durham
519-494-XXXX London
519-497-XXXX Kitchener
519-499-XXXX Dorchester
519-501-XXXX Kitchener
519-502-XXXX Kitchener
519-504-XXXX Kitchener
519-521-XXXX London
519-525-XXXX Goderich
519-532-XXXX Woodstock
519-538-XXXX Meaford
519-541-XXXX Sarnia
519-546-XXXX Guelph
519-550-XXXX Tillsonburg
519-551-XXXX Windsor
519-562-XXXX Windsor
519-564-XXXX Windsor
519-566-XXXX Windsor
519-572-XXXX Kitchener
519-580-XXXX Kitchener
519-583-XXXX Port Dover
519-589-XXXX Kitchener
519-590-XXXX Kitchener
519-591-XXXX Kitchener
519-593-XXXX Kitchener
519-598-XXXX Chatham
519-599-XXXX Thornbury
519-615-XXXX London
519-620-XXXX Galt
519-628-XXXX Wallaceburg
519-636-XXXX London
519-637-XXXX Saint Thomas
519-649-XXXX London
519-653-XXXX Preston
519-654-XXXX Hespeler
519-659-XXXX London
519-667-XXXX London
519-677-XXXX Port Lambton
519-682-XXXX Tilbury
519-694-XXXX London
519-696-XXXX New Dundee
519-709-XXXX London
519-716-XXXX Hespeler
519-717-XXXX Brantford
519-721-XXXX Kitchener
519-722-XXXX Kitchener
519-725-XXXX Kitchener
519-731-XXXX Guelph
519-735-XXXX Tecumseh
519-740-XXXX Galt
519-749-XXXX Kitchener
519-751-XXXX Brantford
519-754-XXXX Brantford
519-757-XXXX Brantford
519-766-XXXX Guelph
519-767-XXXX Guelph
519-784-XXXX Chatham
519-791-XXXX Windsor
519-795-XXXX Dyer Bay
519-796-XXXX Windsor
519-797-XXXX Southampton
519-806-XXXX Orangeville
519-809-XXXX Chatham
519-818-XXXX Windsor
519-819-XXXX Windsor
519-823-XXXX Guelph
519-826-XXXX Guelph
519-833-XXXX Erin
519-835-XXXX Guelph
519-836-XXXX Guelph
519-838-XXXX Guelph
519-845-XXXX Wyoming
519-851-XXXX London
519-854-XXXX London
519-859-XXXX London
519-860-XXXX London
519-861-XXXX Brantford
519-863-XXXX Norwich
519-868-XXXX London
519-871-XXXX London
519-872-XXXX London
519-878-XXXX London
519-881-XXXX Walkerton
519-884-XXXX Kitchener
519-885-XXXX Kitchener
519-890-XXXX Windsor
519-891-XXXX Goderich
519-898-XXXX Alvinston
519-899-XXXX Aberarder
519-902-XXXX London
519-903-XXXX Windsor
519-909-XXXX Simcoe
519-919-XXXX Windsor
519-928-XXXX Grand Valley
519-933-XXXX London
519-935-XXXX Hepworth
519-943-XXXX Orangeville
519-948-XXXX Windsor
519-955-XXXX Goderich
519-962-XXXX Windsor
519-965-XXXX Windsor
519-968-XXXX Windsor
519-969-XXXX Windsor
519-971-XXXX Windsor
519-972-XXXX Windsor
519-973-XXXX Windsor
519-974-XXXX Windsor
519-977-XXXX Windsor
519-990-XXXX Windsor
519-991-XXXX Windsor
519-992-XXXX Windsor
519-999-XXXX Windsor